MẪU VĂN BẢN MIỄN PHÍ (3000 MẪU HỢP ĐỒNG, MẪU BÁO CÁO, MẪU ĐƠN THÔNG DỤNG)

Bản cam kết thông báo định kỳ về tình hình phát triển của con nuôi.

Bản khai lý lịch (Kèm theo đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam).

Bản khai lý lịch (kèm theo đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam).

Bản tính giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Bản tường trình đã từng được hưởng chính sách về nhà ở, đất ở.

Bảng cân đối tài khoản.

Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí.

Bảng giá bán hàng.

Bảng kê chứng từ tạm ứng.

Bảng kê chứng từ thanh toán.

Bảng kê hàng hóa mua vào có hóa đơn bán hàng.

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn.

Bảng phân bố khấu hao tài sản cố định và chi phí trả trước.

Bảng thanh toán tiền lương (1).

Bảng thanh toán tiền lương (2).

Bảng thanh toán tiền lương.

Bảng tính hao mòn tài sản cố định.

Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200….

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại.

Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12.

Báo cáo bao bì, pa lêt đang sử dụng.

Báo cáo công nợ đầu năm.

Báo cáo công nợ phải thu.

Báo cáo công nợ phải trả.

Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.

Báo cáo kết qủa thẩm tra hồ sơ thuê đất.

Báo cáo kiểm kê tài sản cố định.

Báo cáo mua vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo nhập xuất tồn kho vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo quyết toán công trình.

Báo cáo tăng giảm nguồn vốn dự trữ vật tư, hàng hóa.

Báo cáo thiếu hụt vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo thu – chi lãi đầu tư tài chính.

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a – BH).

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05b – BH).

Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c – BH).

Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi.

Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ.

Báo cáo thừa vật tư hàng hóa dự trữ.

Báo cáo thực hiện vốn đầu tư.

Báo cáo tình hình sử dụng số kinh phí quyết toán năm trước chuyển sang.

Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ.

Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.

Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán.

Báo cáo tồn kho đầu năm.

Báo cáo tồn kho.

Báo cáo tổng hợp công nợ.

Báo cáo tổng hợp tình hình thu – chi quỹ bảo hiểm xã hội.

Báo cáo tổng hợp tồn kho.

Báo cáo xuất bán vật tư hàng hóa dự trữ.

Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.

Biên bản kiểm tra định vị móng và các công trình ngầm.

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai.

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở.

Biên bản xác định giá trị còn lại của nhà ở.

Biên nhận hồ sơ.

Các hóa đơn chưa thanh toán.

Cấp giấy phép xây dựng.

Chi tiết bán hàng theo khách hàng.

Chi tiết bán hàng theo nhân viên.

Chi tiết kinh phí dự án đề nghị quyết toán.

Chi tiết kinh phí hoạt động đề nghị quyết toán.

Chi tiết mua hàng theo nhà cung cấp.

Chi tiết nguồn vốn đầu tư.

Chi tiết thuế được khấu trừ.

Chi tiết thuế phải nộp.

Chứng từ ghi sổ.

Công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.

Danh mục cán bộ.

Danh mục kho vật tư.

Danh mục loại vật tư.

Danh mục phòng ban.

Danh mục tài sản cố định.

Danh mục vật tư.

Danh sách đối tượng.

Danh sách tài sản cố định tại nơi sử dụng.

Di chúc.

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Điều lệ Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh.

Điều lệ mẫu HTX Công nghiệp và Xây dựng.

Điều lệ mẫu HTX Giao thông vận tải.

Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp.

Điều lệ mẫu HTX Thương mại.

Điều lệ mẫu HTX Thuỷ sản.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Đơn đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Đơn đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng.

Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung ( của đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng ).

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Đơn đề nghị ký hợp đồng thuê nhà (Do chuyển quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước).

Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng.

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn.

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn (dùng cho công dân VN kết hôn với người NN).

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở nhà chung cư.

Đơn xin cấp giấy phép lao động (của người lao động).

Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người lao động).

Đơn xin cấp giấy phép lao động(của người sử dụng lao động).

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý hoặc thuộc các hình thức sở hữu khác).

Đơn xin cấp giấy phép xây dựng(công trình thuộc sở hữu tư nhân).

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho tổ chức trong nước).

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài).

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn.

Đơn xin đăng ký khai sinh.

Đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin giao đất (dành cho tổ chức trong nước).

Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin giao đất.

Đơn xin hồi hương (dùng cho người VN định cư ơ NN).

Đơn xin hồi hương về (dùng cho Công dân định cư NN).

Đơn xin hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.

Đơn xin mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh).

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân).

Đơn xin nhập Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).

Đơn xin thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Đơn xin thành lập Doanh nghiệp liên doanh.

Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).

Đơn xin thuê đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân).

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước).

Đơn xin thuê đất.

Đơn xin thuê lại đất.

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân).

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình).

Đơn xin xác nhận hộ khẩu.

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung thế chấp, bảo lãnh đã đăng ký.

Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền vởi đất.

Đơn yêu cầu đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp, bảo lãnh.

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót.

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành.

Giấy bảo lãnh cho người định cư ở nước ngoài hồi hương.

Giấy cam kết chưa hưởng chính sách nhà ở, đất ở.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty hợp danh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.

Giấy đề nghị thanh toán.

Giấy đồng ý cho Trẻ em làm con nuôi (Trong trường hợp Trẻ tại trại nuôi dưỡng).

Giấy nhận giữ di chúc.

Giấy phép xây dựng(mẫu số 4).

Giấy thỏa thuận bồi thường đất để lập hồ sơ sử dụng đất.

Giấy thoả thuận về việc cho Trẻ em làm con nuôi.

Giấy xác nhận điều chỉnh nội dung.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

Hóa đơn chờ ghi sổ.

Hóa đơn mua hàng chưa thanh toán.

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Hợp đồng cho thuê nhà ở.

Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Hợp đồng chuyển giao công nghệ.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hợp đồng cung ứng lao động.

Hợp đồng đại diện.

Hợp đồng đại lý.

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

Hợp đồng gia công đặt hàng trong nước.

Hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.

Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền.

Hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình.

Hợp đồng kinh tế giao nhận thầu xây lắp công trình.

Hợp đồng lao động.

Hợp đồng lập luận chứng kinh tế – kỹ thuật cho công trình.

Hợp đồng liên doanh.

Hợp đồng môi giới thương mại.

Hợp đồng mua bán hàng hóa.

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước.

Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyển sử dụng đất ở.

Hợp đồng mua bán nhà ở(một phần ngôi nhà).

Hợp đồng mua bán nhà ở(toàn bộ ngôi nhà).

Hợp đồng mua bán nhà ở.

Hợp đồng nguyên tắc về tổng thầu xây dựng công trình.

Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.

Hợp đồng sửa chữa nhà ở.

Hợp đồng tặng, cho nhà ở (toàn bộ ngôi nhà).

Hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Hợp đồng thuê đất.

Hợp đồng thuê lại đất.

Hợp đồng thuê nhà (cho người nước ngoài).

Hợp đồng thuê nhà (Nhà thuộc sở hữu Nhà nước).

Hợp đồng thuê nhà ở(toàn bộ ngôi nhà).

Hợp đồng thuê nhà(cho người nước ngoài).

Hợp đồng trao đổi nhà ở.

Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.

Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa.

Hợp đồng xuất khẩu gạo.

Liệt kê báo giá.

Liệt kê chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá.

Liệt kê chứng từ hàng mua trả lại.

Liệt kê chứng từ theo khách hàng.

Liệt kê chứng từ theo nhà cung cấp.

Liệt kê hóa đơn bán hàng.

Liệt kê hóa đơn mua hàng.

Lý lịch cá nhân (Dùng để làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố NN).

Lý lịch tự thuật.

Mẫu điều lệ công ty cổ phần.

Mẫu điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Nguồn vốn đầu tư.

Nhật ký sổ cái.

Nội quy công ty.

Phiến hẹn trả kết quả đăng ký.

Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Phiếu đề nghị.

Phiếu hẹn.

Phiếu trả lương.

Phiếu yêu cầu bổ túc hồ sơ.

Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch.

Phiếu yêu cầu sao lục hợp đồng được lưu trữ.

Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH.

Quy định về phân công trong nội bộ công ty.

Quyết định bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở của Ủy ban nhân dân.

Quyết định bổ nhiệm (dành cho các tổ chức kinh tế).

Quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Quyết định cấp phó bản giấy phép xây dựng.

Quyết định chấp nhận cho cán bộ nhân viên thuyên chuyển công tác.

Quyết định cho thôi việc (dành cho các tổ chức kinh tế).

Quyết định cho thôi việc đối với cán bộ nhân viên.

Quyết định điều động cán bộ.

Quyết định giải thể Doanh nghiệp.

Quyết định kỷ luật lao động.

Quyết định tiếp nhận và điều động cán bộ nhân viên.

Quyết định xoá bỏ hiệu lực của quyết định kỷ luật.

Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ nhân viên.

Quyết toán vốn đầu tư, vốn sửa chữa lớn sử dụng trong kỳ.

Sổ cái (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung).

Sổ cái.

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (hoặc xây dựng cơ bản).

Sổ chi tiết bán hàng.

Sổ chi tiết các khoản thu.

Sổ chi tiết các tài khoản.

Sổ chi tiết chi dự án.

Sổ chi tiết chi hoạt động.

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng.

Sổ chi tiết công nợ theo tài khoản.

Sổ chi tiết doanh thu (các khoản thu do bán hàng).

Sổ chi tiết mua hàng.

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại.

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm.

Sổ chi tiết vật tư hàng hóa.

Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.

Sổ ghi giảm tài sản cố định.

Sổ ghi tăng tài sản cố định.

Sổ nhật ký chung.

Sổ quỹ tiền mặt.

Sổ tài sản cố định.

Sổ theo dõi chi phí trả trước.

Sổ theo dõi dụng cụ tại nơi sử dụng.

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí.

Sổ theo dõi kinh phí ngoài hạn mức.

Sổ theo dõi nguồn kinh phí.

Sổ theo dõi nhận và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng.

Sổ tiền gửi.

Thẻ kho.

Thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng.

Thỏa thuận nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng.

Thoả thuận phân chia di sản(áp dụng cho thành phố hồ chí minh).

Thông báo giải thể.

Thông báo lập chi nhánh.

Thông báo lập văn phòng đại diện.

Thông báo tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi Đại diện Chi nhánh.

Thông báo thay đổi người Đại diện của Công ty TNHH, Công ty cổ phần.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Thống kê hàng bán chịu thuế doanh thu.

Thống kê hàng bán chịu thuế GTGT khấu trừ.

Thống kê xuất kho theo đơn vị sử dụng.

Thư mời (Mẫu 1).

Thư mời (Mẫu 2 ).

Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình.

Thực hiện đầu tư.

Thuyết minh báo cáo tài chính.

Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí quản lý bộ máy.

Tờ hủy bỏ di chúc.

Tờ khai đăng ký kết hôn.

Tờ khai đăng ký thuế đất.

Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.

Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Tờ khai nộp thuế quyền sử dụng đất.

Tờ khai nộp tiền thuê mặt đất, mặt nước.

Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng hợp bán hàng theo khách hàng.

Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng.

Tổng hợp bán hàng theo nhân viên.

Tổng hợp chi hoạt động.

Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán.

Tổng hợp mua hàng theo mặt hàng.

Tổng hợp mua hàng theo theo nhà cung cấp.

Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng.

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi phí bảo hiểm xã hội.

Trích lục bản đồ địa chính khu đất thuê

Tờ khai Đăng ký sáng chế 

Tờ khai Đăng ký nhãn hiệu 

Tờ khai Đăng ký kiểu dáng công nghiệp 

Tờ khai Đăng ký chỉ dẫn địa lý 

Tờ khai thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn  Tờ khai chuyển giao đơn
Tờ khai sửa đổi đơn
Tờ khai thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế 

Tờ khai cấp phó bản/cấp lại văn bằng bảo hộ  

Tờ khai chấm dứt/huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ  

Tờ khai gia hạn  

Tờ khai sửa đổi Văn bằng bảo hộ 

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi 

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu quốc tế 

Tờ khai khiếu nại 

Tờ khai sửa đổi nhãn hiệu quốc tế 

Tờ khai bắt buộc chuyển giao 

Tờ khai chuyển nhượng 

Tờ khai hợp đồng li xăng 

Tờ khai sửa đổi hợp đồng li xăng 

Tờ khai cấp chứng chỉ dịch vụ đại diện  

Tờ khai cấp lại chứng chỉ dịch vụ đại diện  

Tờ khai ghi nhận tổ chức đại diện 

Tờ khai kiểm tra đại diện 

Tờ khai sửa đổi thông tin tổ chức đại diện 

Tờ khai tra cứu sáng chế 

Tờ khai tra cứu nhãn hiệu 

Tờ khai tra cứu kiểu dáng công nghiệp 

Mẫu văn bằng bảo hộ

Mẫu hợp đồng kinh tế

01.  Hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng.
02.  Mẫu Hợp đồng sửa chữa nhà
03.  Mẫu Hợp Đồng Lao Động
04.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở
05 Mẫu Hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất
06.  Mẫu Hợp đồng thuê đất
07.  Mẫu Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.
08.  Biểu mẫu Bảng tổng hợp nguyên liệu nhập khẩu.
09.  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
10.  Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý cho tổ chức chuyển phát nước ngoài
11.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ giới thiệu trưng bày sản phẩm
12.  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hàng hóa..
13.  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
14.  Mẫu Hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.
15.  Mẫu Hợp đồng cho mượn tài sản..
16.  Mẫu Hợp đồng cho thuê nhà ở.
17.  Mẫu Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.
18.  Mẫu Hợp đồng chuyển giao công nghệ
19.  Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
20.  Mẫu Hợp đồng cho vay tiền
21.  Mẫu Hợp đồng đại diện
22 Mẫu Hợp đồng đại lý
23.  Mẫu Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
24.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.
25.  Mẫu Hợp đồng dịch vụ trưng bày và giới thiệu sản phẩm.
26.  Mẫu Hợp đồng gia công đặt hàng
27.  Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình.
28.  Mẫu Hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật.
29.  Mẫu Hợp đồng kinh tế về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình.
30.  Mẫu Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi.
31.  Mẫu Hợp đồng góp vốn bằng căn nhà chung cư.
32.  Mẫu Hợp đồng hợp tác kinh doanh.
33.  Mẫu Hợp đồng hủy bỏ hợp đồng uỷ quyền.
34.  Mẫu Hợp đồng in (văn hóa phẩm).
35.  Mẫu Hợp đồng ký gửi hàng hóa.
36.  Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị
37.  Mẫu Hợp đồng lao động
38.  Mẫu Hợp đồng liên doanh
39.  Mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.
40.  Mẫu Hợp đồng mua bán điện.
41.  Mẫu Hợp đồng mua bán hàng hóa
42.  Hợp đồng thành lập công ty
43.  Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.
44.  Mẫu Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới.
45.  Mẫu Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư.
46.  Mẫu Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
47.  Mẫu Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất.
48.  Mẫu Hợp đồng thành lập đại lý..
49.  Mẫu Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư.
50.  Mẫu Hợp đồng thuê lại đất
51.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà thuộc quyền sở hữu nhà nước
52.  Mẫu Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.
53.  Mẫu Hợp đồng trao đổi nhà ở
54.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền
55.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền bán nhà ở.
56.  Mẫu Hợp đồng ủy quyền quản lý, sử dụng nhà ở.
57.  Mẫu Hợp đồng ủy thác nhập khẩu..
58.  Mẫu Hợp đồng ủy thác xuất khẩu..
59.  Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách hành lý
60.  Mẫu Hợp đồng xuất khẩu gạo
61.  Mẫu Hợp đồng lao động
62.  Mẫu Hợp đồng thuê nhà.
63.  Mẫu Hợp đồng môi giới thương mại..
64.  Mẫu Hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.
65.  Mẫu nội quy lao động
66.  Mẫu hợp đồng kinh doanh
67.  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh
68.  Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ
69.  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình
70.  Mẫu hợp đồng lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình
71.  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại
72.  Mẫu hợp đồng dịch vụ giao nhận hàng hóa
73.  Mẫu hợp đồng môi giới
74.  Mẫu hợp đồng đại lý
75.  Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng hoá
76.  Mẫu hợp đồng xuất khẩu gạo
77.  Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh
78.  Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng trong nước
79.  Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá
80.  Mẫu lý lịch tự thuật
81.  Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài
82.  Mẫu đơn xin cấp giấy phép lao động (Cho người lao động)
83.  Mẫu hợp đồng cung ứng lao động
84.  Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài
85.  Mẫu hợp đồng lao động
86.  Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng
87.  Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
88.  Mẫu hợp đồng thuê lại đất
89.  Mẫu hợp đồng kinh tế
90.  Mẫu hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất
91.  Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
92.  Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở
93.  Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản
94.  Mẫu hợp đồng cho nhà
95.  Mẫu giấy ủy quyền
96.  Mẫu hợp đồng cho thuê nhà
97.  Mẫu hợp đồng thuê đất
98.  Mẫu Hợp đồng mua bán nhà ở ..

Mẫu văn bản hành chánh

171 mẫu văn bản hành chánh

1. Giải quyết thuyên chuyển viên chức 2005.
2. HD hồ sơ thành lập cơ sở ngoại ngữ tin học.
3. HD hồ sơ thành lập trường mầm non công lập.
4. HD hồ sơ thành lập trường mầm non ngoài công lập.
5. HD kê khai nộp thuế nhà đất.
6. HD quyết toán thuế thu nhập.
7. HD quyết toán thuế với doanh nghiệp phá sản.
8. HD thuế suất thuế GTGT.
9. HD xử lý hoá đơn ghi không theo số thứ tự.
10. Hệ thống nghành.
11. Mẫu báo cáo.
12. Mẫu báo cáo bao bì palet đang sử dụng.
13. Mẫu báo cáo công nợ phải thu.
14. Mẫu báo cáo công nợ phải trả.
15. Mẫu báo cáo giảm lao động.
16. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
17. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu.
18. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.
19. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp.
20. Mẫu báo cáo nhu cầu tuyển mới lao động trong năm.
21. Mẫu báo cáo thống kê số liệu tổ chức cơ sở.
22. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm.
23. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài.
24. Mẫu báo cáo tình hình tăng giảm tài sản cố định.
25. Mẫu báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán.
26. Mẫu báo cáo tồn kho.
27. Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ.
28. Mẫu báo cáo tổng kết năm.
29. Mẫu BC trích ngang về người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động.
30. Mẫu biên bản bàn giao tài sản.
31. Mẫu biên bản hoà giải.
32. Mẫu biên bản họp HDND.
33. Mẫu biên bản tạm đình chỉ kinh doanh.
34. Mẫu biên bản thanh tra GDTX.
35. Mẫu biên bản về qui phạm hành chính trong y tế.
36. Mẫu biên bản vi phạm xây dựng.
37. Mẫu chám điểm hoạt động cdcs.
38. Mẫu chỉ thị của UBND.
39. Mẫu chỉ thị TGD
40. Mẫu chứng chỉ hành nghệ xây dựng.
41. Mẫu công văn.
42. Mẫu cư cán bộ đi học.
43. Mẫu đăng ký cấp phép đầu tư.
44. Mẫu đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
45. Mẫu đăng ký công ty cổ phần.
46. Mẫu đăng ký công ty hợp doanh.
47. Mẫu đăng ký công ty liên doanh.
48. Mẫu đăng ký công ty tài chính.
49. Mẫu đăng ký CT TNHH2 thành viên trở lên.
50. Mẫu đăng ký đại lý chuyển phát thư cho tổ chức nước ngoài.
51. Mẫu đăng ký doanh nghiệp tư nhân.
52. Mẫu đăng ký kinh doanh cá thể.
53. Mẫu đăng ký kinh doanh chuyển phát thư.
54. Mẫu đăng ký kinh doanh karaoke.
55. Mẫu đăng ký kinh doanh vũ trường.

56. Mẫu đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh
57. Mẫu đăng ký trích khấu hao.
58. Mẫu đăng ký văn phòng đại diện ngân hàng.
59. Mẫu đăng ký văn phòng đại diện.
60. Mẫu danh sách cổ đông sáng lập CTCP.
61. Mẫu danh sách trích ngang ban chấp hành cdcs.
62. Mẫu đề nghị bảo lãnh.
63. Mẫu đề nghị cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư bổ sung.
64. Mẫu điều chỉnh hoá đơn.
65. Mẫu điều lệ công ty CP.
66. Mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên.
67. Mẫu điều lệ công ty TNHH.
68. Mẫu điều lệ doanh nghiệp vốn liên doanh.
69. Mẫu điều lệ doanh nghiệp vốn nước ngoài.
70. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư mở rộng.
71. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư.
72. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận.
73. Mẫu đơn xin đầu tư vào khu công nghiệp.
74. Mẫu đơn xin hợp tác kinh doanh.
75. Mẫu đơn xin thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.
76. Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác.
77. Mẫu giấy biên nhận theo đơn khiếu nại.
78. Mẫu giấy chứng nhận công ty TNHH 1 thành viên
79. Mẫu giấy chứng nhận CTCP.
80. Mẫu giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư.
81. Mẫu giấy chứng nhận doanh nghiệp tư nhân.
82. Mẫu giấy giới thiệu.
83. Mẫu khai lý lịch nghề nghiệp.
84. Mẫu khai thành tích hoạt động công đoàn.
85. Mẫu khai thuế GTGT.
86. Mẫu nội quy công ty.
87. Mẫu phiếu chuyển đơn tố cáo.
88. Mẫu phiếu trả lại đơn.
89. Mẫu quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Kế toán trưởng CT TNHH.
90. Mẫu quy định về phân công trong nội bộ công ty.
91. Mẫu quyết định bổ nhiệm.
92. Mẫu quyết định cho thôi việc nhân viên.
93. Mẫu quyết định của Chủ tịch nước.
94. Mẫu quyết định điều động nhân viên.
95. Mẫu quyết định kết nạp đoà viên công đoàn.
96. Mẫu quyết định khám người theo thủ tục hành chính.
97. Mẫu quyết định tạm gữ người theo thủ tục hành chính.
98. Mẫu quyết đinh tạm giữ phương tiện GTVT.
99. Mẫu quyết định tạm giữ tan vật vi phạm theo thủ tục hành chính.
100. Mẫu quyết định xoá bỏ hiệu lực xử lý kỷ luật.
101. Mẫu quyết định xử lý kỷ luật.
102. Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
103. Mẫu sửa đổi bổ sung giấy đăng ký kinh doanh.
104. Mẫu thông báo bán doanh nghiệp.
105. Mẫu thông báo giải thể
106. Mẫu thông báo kết luận.
107. Mẫu thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo.
108. Mẫu thông báo lập chi nhánh.
109. Mẫu thông báo lập địa điểm kinh doanh.
110. Mẫu thông báo lập văn phòng đại diện.
111. Mẫu thông báo tạm ngưng hoạt động của doanh nghiệp.
112. Mẫu thông báo tạm ngưng kinh doanh của doanh nghiệp.
113. Mẫu thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
114. Mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
115. Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh.
116. Mẫu thông báo.
117. Mẫu tính giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.
118. Mẫu tờ trình.
119. Nghị quyết cán bộ công chức.
120. Nghị quyết của HDND.
121. Quy chế phối hợp hoạt động giữa chính quyền và công đoàn cơ sở.

122. Quy chế quy định của UBND.
123. Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
124. Quy định chung về đăng ký và cấp mã số thuế.
125. Quy định đăng ký thuế cho cá nhân hộ kinh doanh.
126. Quy định đăng ký thuế của các đơn vị.
127. Quy định lệ phí trước bạ.
128. Quy định lưu trữ giấy tờ.
129. Quy định thoại trả thuế.
130. Quy định tuyển sinh lớp 10-2005.
131. Quyết định Bộ bưu chính Viễn Thông
.
132. Quyết định Bộ GDDT 2002.
133. Quyết định UBND.
134. Thi tuyển công chức hành chính 2004.
135. Thông báo xét tuyển dụng viên chức nghành GDDT 2005.
136. Thuyên chuyển cán bộ 2003.
137. Thuyên chuyển công tác 2004-2005.

Thủ tục đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 

+ Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp tư nhân
+ Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Đăng ký kinh doanh công ty Cổ phần
+ Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là tổ chức
+ Đăng ký kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên chủ sở hữu là cá nhân
+ Đăng ký kinh doanh công ty Hợp danh
+ Đăng ký kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện

+ Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG KINH DOANH THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2005 

+ Thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Thay đổi tên doanh nghiệp
+ Thay đổi thành viên
+ Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần
+ Thay đổi thành viên công ty hợp danh  
+ Thay đổi vốn kinh doanh
+ Thay đổi trụ sở
+ Thay đổi người đại diện pháp luật
+ Thay đổi nội dung họat động của chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh
+ Bán Doanh nghiệp tư nhân
+ Giải thể Doanh nghiệp

+ Giải thể Chi nhánh, Văn phòng đại diện
+ Giải thể địa điểm kinh doanh


ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỢI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO NĐ 139/2007/NĐ-CP

+ Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần
+ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên
+ Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty cổ phần


DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

+ Đăng ký kinh doanh công ty nhà nước
+ Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
+ Đăng ký thay đổi người đại diên pháp luật
+ Đăng ký thay đổi tên, vốn điều lệ của công ty
+ Đăng ký thay đổi trụ sở chính của công ty
+ Đăng ký thay đổi nội dung họat động của chi nhánh, văn phòng đại diện
+ Các hướng dẫn  thông báo
+ Giải thể chi nhánh, VPĐD, Công ty
+ Hoán chuyển địa chỉ trụ sở

SƯU TẦM FROM thuvienluanvan.com

About AnhTuan

Giáo Viên Tiếng Anh tại Buôn Ma Thuột-Đăklăk

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s